A weboldal cookiekat használ a felhasználói élmény növeléséhez!
Menü

§. Adatkezelési tájékoztató

MediNatural Kft.

 

 

 

Adatkezelési

 

tájékoztató

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 B
EVEZETÉS
 

A Medi-Natural Kft. 6044 Kecskemét, Külsőnyír 103, webáruház: medinatural.hu

Telefonszám: +36202232030 (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti

magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT

ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi

tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

medinatural.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: link

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.


A
Z ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Medi-Natural Kft

Székhely: 6044 Kecskemét, Külsőnyír 103

E-mail: webaruhaz@medinatural.hu

Telefon: +36202232030


A
Z ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

A MediNatural webáruház nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel!


F
OGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen

vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,

genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy

vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,

törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit

az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő

 

 

 

 

2

18. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]


 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is

meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat

keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek

általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat

vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való

jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

 

A személyes adatok:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható

módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat

ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)

bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz

kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy

helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak

a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a

 

 

 

 

 

 

 

3

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

 

 

 

személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet

sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének

megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási

célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és

szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott

tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is

ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés

igazolására („elszámoltathatóság”).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

 

ADATKEZELÉSEK

WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

 

 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele.

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos

belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a

szabályszerű számla kiállításához

szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a

szállítással kapcsolatos kérdések

hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a

szerződés létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása, teljesítésének

figyelemmel kísérése, az abból származó

díjak számlázása, valamint az azzal

kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.

A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.

A vásárlás/regisztráció kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes

adatot tartalmazzon.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével

azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000.

évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi

számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a

könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing

munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:5

 

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]


 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- regisztrált vásárlóként a fiókjába belépve a https://medinatural.hu/index.php?

route=account/account címen

- postai úton a 6044 Kecskemét, Külsőnyír 103 címen,

- e-mail útján webaruhaz@medinatural.hu e-mail címen,

- telefonon a +36202232030 -as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

7.1. Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése,

7.2.Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén

úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha

ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja.

8. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem

tudjuk a rendelését feldolgozni.

6

2018. január.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]


 

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
 

Szállítás
 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás


2.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12

Telefon: +36 1 8 777 400

E-mail: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Név: GLS General Logistics Systems

Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Telefon: 0629886670

E-mail: info@gls-hungary.com

 


 


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím,

telefonszám, e-mail cím.


4. Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.


5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.


6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás

lebonyolításáig tart.


7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)

pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 7

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

Online fizetés

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Barion Payment Zrt.

Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1.

Tel.: +36 1 464 70 70

E-mail: hello@barion.com

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail

cím.

4. Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása

és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések

ellenőrzése).

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés

lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
8

 

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]


 

Tárhely-szolgáltató

 

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: shoprenter.hu

A tárhely-szolgáltató telefonszáma +36 1 234 5012

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi

személyes adat.

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a

tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a

tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


9


8. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez

használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”,

melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár”

nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés

időtartama Kezelt adatkör

Munkamenet

sütik (session)

Az elektronikus

kereskedelmi

szolgáltatások,

valamint az

információs

társadalmi

szolgáltatások egyes

kérdéseiről szóló

2001. CVIII. törvény

(Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdése

A vonatkozó

látogatói

munkamenet

lezárásáig tartó

időszak

connect.sid

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k

használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton

keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által

kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához

a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


10
 

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá

annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A

Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre

Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookieknak

az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes

adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem

járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre

kattintott.

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords

ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a

célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára

konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre

kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók

számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik

felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,

hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog

szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon

érhető el: www.google.de/policies/privacy/
11

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,

szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik

Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.

Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az

Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló

megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy

kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal

üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,

hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat

teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet

nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a

böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk

figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden

funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google

gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal

kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken

elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
12

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG
 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja

Név, e-mail cím. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás

lehetővé tétele.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push

üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról,

termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-130843/2017

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

 

 

13

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Különböző extra funkciók (pl. hírlevél-küldés) használata.

 

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Vállalkozz Hatékonyan Kft.

2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.

06 20/362-8289

info@miclub.hu

 

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: A szolgáltatás használata során az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

 

4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

 

5. Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozó által nyújtott szolgáltatások működtetése a weboldalon.

 

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek az adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

8. Az adatfeldolgozó tevékenysége: A …….. (webáruház neve) a jobb ügyfél élmény és az eredményesebb tájékoztatás érdekében az M.I. rendszerét használja (Vállalkozz Hatékonyan Kft., Magyarország, 2045 Törökbálint, Hosszúrét utca 1., www.miclub.hu), mely az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz (sütik). Ezek a sütik eltárolják a webáruházunk felületén történt tevékenységét (kattintások). Az általunk használt szoftver és a sütik segítségével tudjuk megbecsülni, hogy Önt melyik termékünk, vagy szolgáltatásunk érdekelheti, ami segít nekünk abban, hogy Önnek olyan tartalmú emailt küldhessünk automatizáltan, mely informatív és arról szól, ami Önt érdekelheti. Amennyiben nem szeretne ilyen típusú leveleket kapni, illetve nem szeretné, hogy az Ön tevékenységét ilyen céllal kövessük, kérjük bármelyik levél láblécében levő “leiratkozás” feliratra kattintva azonnal leáll mind az automatán előállított levelek küldése, mind az Ön-, webáruházunkban történő tevékenységének nyomonkövetése, de ugyanezt az eredményt érheti el, ha a webáruházunkba bejelentkezve a ……. menüpontban inaktiválja a hírlevél feliratkozását.

Ezen túl webáruházunk felületén történő böngészés során kizárólag olyan sütit helyezünk el a gépén, mely a marketingünk optimalizálásához segít hozzá és semmilyen esetben sem köthetőek az így gyűjtött adatok egy konkrét személyhez.
2018. január 11.

 

 

 

14

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását,

vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések

elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- regisztrált vásárlóként a fiókjába belépve a https://medinatural.hu/index.php?

route=account/account címen

- postai úton a 6044 Kecskemét, Külsőnyír 103 címen,

- e-mail útján webaruhaz@medinatural.hu e-mail címen,

telefonon a +36202232030 -as számon.

12. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

13. Igénybe vett adatfeldolgozó:

SalesAutopilot Kft.

Központi iroda: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Postacím: SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515.

Tel: (+36) 30 624 39 34

14. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az

az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a

náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a

nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak

megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes

hozzájárulásával adható át.

15. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.

köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem

tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
15

 

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]
 

PANASZKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel

kapcsolatosan felmerülő minőségi

kifogások, kérdések és problémák

kezelése.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő,

panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról

felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5

évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni

tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

regisztrált vásárlóként a fiókjába belépve a https://medinatural.hu/index.php?

route=account/account címen

postai úton a 6044 Kecskemét, Külsőnyír 103 címen,

e-mail útján webaruhaz@medinatural.hu e-mail címen,

telefonon a +36202232030 -as számon.

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az

Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

17/A. § (7) bekezdése.
16

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

8. Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.

a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem

tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon

regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,

és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve

lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az

adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

17

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -] 

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,

esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email,

közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként

megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év

elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más

szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok

közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és

az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban

van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt

információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse

a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek

esetén.
18
018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

 

 

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az

ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve

másodpéldányának törlését.

 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi

feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,

de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes

adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

 

7. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló

profilalkotást is.

 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez

kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében

történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem

kezelhetők.
19
 

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna

vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek

védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán

hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az

adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1

hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás

költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és

súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési

intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő

szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló

képességét;

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza

lehet állítani;
20
 

2018. január 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és

értékelésére szolgáló eljárást.

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az

adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további

tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az

adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az

adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,

beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos

következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket

hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett

adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint

például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik

az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan

hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony

tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a

felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően

magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti

az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és

szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell

hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
21anuár 11.

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -] 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


 

2018. január 11.

22

[ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -]

 

 

ZÁRSZÓ

 

 

 

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a

13/A. §-a)

- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről


 

23
Letöltés

Keresés